Om Oss 

 
 

VisJon

SAMMEN OM OPPDRAGET

Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Vi vedkjenner oss en kirke der troens bekjennere selv har styringsretten.

ÅRETS TEMA: Skapt til fellesskap!

Utleie

Se toppmeny, egen knapp/side.

Styringsmodell

Vi mener at troens bekjennere selv skal ha styringsretten, bl.a. at menigheten selv skal bestemme hvem de vil ansette som pastor.

Eldsteråd

Eldsterådets medlemmer kalles eldste, og disse er ordinert og innsatt til tjenesten. Vi har pr i dag 2 eldste. Det er Ole Petter Munkeby og Ove Pedersen. Pastor er medlem av eldsterådet og har en stemme som de andre. Vår pastor heter Anne Græsli Nordvoll. Leder for eldsterådet velges av eldsterådet. Vi har i stor grad praktisert å la ledervervet gå på omgang, ett år i gangen. Leder for 2019 er Ove Pedersen. Eldste ordineres og innsettes, og er i utgangspunktet valgt for livstid, men går av ved 67 år. Eldsterådet har ansvaret for menighetens åndelige liv.

Diakonråd

Diakonene velges for 3 år, og blir innsatt til tjenesten. Vi har i dag 4 diakoner. Det er Torbjørn Nordvoll (leder), Tone Reinås, Petter Wandsvik og Astrid Alfsnes Larsen. Diakonene har ansvar for omsorg for medlemmene (bl.a. besøkstjeneste) og det praktiske i menigheten, inkl. driften av kirken. Kasserer er Tone Aglen.

Menighetsråd

Menighetsrådet består av eldsterådets medlemmer, dikonrådet og menighetens ansatte, samt kasserer.

Menighetsmøte

Menighetsmøtet er menighetens øverste organ og består av alle menighetens stemmeberettige medlemmer som møter opp på menighetsmøtet. Menighetsmøtet skal innkalles med minst 7 dagers varsel og kan kun fatte bindende vedtak i saker som er sendt ut 7 dager før møtet. Alle kall og ansettelser skal vedtas av menighetsmøte. Budsjett vedtas og regnskap godkjennes av menighetsmøtet. Menighetsmøtet kan også være som dialog-møter som er åpne for alle som er engasjert i frikirken, men som ikke er medlemmer. På dialogmøter evalueres noen siden av driften, det diskuteres behov for endringer og konstruktive ideer etterspørres og diskuteres. Det skal avholdes minst 3 menighetsmøter pluss årsmøte pr år.

Saksgang

Vanlig saksgang er at saker tas opp først i eldsterådet, eller diakonrådet der det er hensiktsmessig. Dersom saken er prinsipielt vanskelig, medfører store investeringer eller man ønsker bred forankring i menigheten tas saken opp i menighetsmøtet. Enkeltmedlemmer kan kreve saker behandlet i menighetsmøtet, men det er ønskelig at saken først fremmes for eldsterådet. Dersom ønske om mer detaljert henvises til Frikirkens reglement som kan finnes på:  http://www.frikirken.no/ 

 

Innholdsfortegnelse

 • Visjon

 • Utleie

 • Styringsmodell

  • Eldsteråd

  • Utvidet eldsteråd

  • Diakonråd

  • Meninghetsråd

  • Menighetsmøte

  • Saksgang