Styringsmodel

Vi mener at troens bekjennere selv skal ha styringsretten, bl.a. at menigheten selv skal bestemme hvem de vil ansette som pastor.

Eldsteråd

Eldsterådets medlemmer kalles eldste, og disse er ordinert og innsatt til tjenesten. Vi har pr i dag 2 eldste. Det er Ole Petter Munkeby (permisjon i 2016) og Ove Pedersen. Pastor er medlem av eldsterådet og har en stemme som de andre. Vår pastor heter Anne Græsli Nordvoll. Leder for eldsterådet velges av eldsterådet. Vi har i stor grad praktisert å la ledervervet gå på omgang, ett år i gangen. Leder for 2016 er Ove Pedersen. Eldste ordineres og innsettes, og er i utgangspunktet valgt for livstid, men går av ved 67 år. Eldsterådet har ansvaret for menighetens åndelige liv.

Utvidet eldsteråd
Som en forsøksordning prøver vi ut ordningen med utvidet eldsteråd i 2016. De utvidede medlemmene er Britt Marie Rasdal, Tone Reinås og Sigvar Sandstad.

Diakonråd

Diakonene velges for 3 år, og blir innsatt til tjenesten. Vi har i dag 4 diakoner. Det er Torbjørn Nordvoll (leder), Tone Reinås, Petter Wandsvik og Elfrid Reitan Berg. Diakonene har ansvar for omsorg for medlemmene (bl.a. besøkstjeneste) og det praktiske i menigheten, inkl. driften av kirken. Kasserer er Tone Aglen.

Menighetsråd

Menighetsrådet består av eldsterådetsmedlemmer, dikonrådet og menighetens ansatte, samt kasserer.

Menighetsmøte

Menighetsmøtet er menighetens øverste organ og består av alle menighetens stemmeberetige medlemmer som møter opp på menighetsmøtet. Menighetsmøtet skal innkalles med minst 7 dagers varsel og kan kun fatte bindende vedtak i saker som er sendt ut 7 dager før møtet. Alle kall og ansettelser skal vedtas av menighetsmøte. Budsjett vedtas og regnskap godkjennes av menighetsmøtet. Menighetsmøtet kan også være som dialog-møter som er åpne for alle som er engasjert i frikirken, men som ikke er medlemmer. På dialogmøter evalueres noen siden av driften, det diskuteres behov for endringer og konstruktive ideer etterspørres og diskuteres. Det skal avholdes minst 3 menighetsmøter pluss årsmøte pr år.

Saksgang

Vanlig saksgang er at saker tas opp først i eldsterådet, eller diakonrådet der det er hensiktsmessig. Dersom saken er prinsippielt vanskelig, medfører store investeringer eller man ønsker bred forankring i menigheten tas saken opp i menighetsmøtet. Enkeltmedlemmer kan kreve saker behandlet i menighetsmøtet, men det er ønskelig at saken først fremmes for eldsterådet. Dersom ønske om mer detaljert henvises til Frikirkens reglement som kan finnes på:  http://www.frikirken.no/