Historie

De første menigheter innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke, forkortet Frikirken, ble dannet på Øst- og Sørlandet i 1877.  Menighetsdannelsene skjedde ut fra vekkelser som i neste omgang også rettet søkelyset på om Statskirken var en riktig ramme for menighetene.  Konklusjonen ble at en så det som viktig og riktig at de som bekjente troen, også måtte stå for styre og kall av tjenere i egen menighet.

Ytterøy menighet ble dannet 31.12.1890 og var den første frikirkemenigheten i Trøndelag.  Året etter ble Tøtdal (nå Namsos) menighet dannet.  I denne tiden ble det også drevet møtevirksomhet i frikirkeregi i Frol/Levanger uten at det kom til menighetsdannelse.  I årene 1916 – 1918 økte dette arbeidet og flere personer fikk etter hvert interesse og syn for frikirke-strukturen.  Noen meldte seg ut av Statskirken i 1918, men valgte å stå som medlemmer av Ytterøy Frikirke inntil videre.  8. mai 1919 ble så Frol Frikirke dannet (nåværende Levanger).  Ved utgangen av året hadde den 20 voksne medlemmer og 4 barn.

Du finner mer informasjon om etableringen av Frikirken i Norge og organisering og drift av dagens Frikirke på Frikirkens hjemmesider her.